نام سرویس دوره
ترافیک
کل دوره
(GB)
بازه رایگان هزینه سرویس
(تومان)
توضیحات سرویس
up to 2 Mbps 12ماه 144 --- 356700 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
12ماه 72 --- 239000 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
12ماه 24 --- 158500 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
طرح ویژه سالانه 25 1 تا 6 صبح 295000 گیرنده امانی و مودم هدیه به همراه نصب رایگان
up to 2Mbps 6ماه 72 --- 186700 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
6ماه 36 --- 128000 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
6ماه 12 --- 82800 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
up to 2Mbps 3ماه 36 --- 101800 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
3ماه 18 --- 68400 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
3ماه 6 --- 43100 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
up to 4 Mbps 12ماه 144 --- 435900 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
12ماه 72 --- 318200 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
12ماه 24 --- 237700 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
طرح ویژه سالانه 30 1 تا 6 صبح 325000 گیرنده امانی و مودم هدیه به همراه نصب رایگان
up to 4Mbps 6ماه 72 --- 226400 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
6ماه 36 --- 167500 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
6ماه 12 --- 122400 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
up to 4Mbps 3ماه 36 --- 121500 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
3ماه 18 --- 88200 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
3ماه 6 --- 62900 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
up to8 Mbps 12ماه 144 --- 487500 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
12ماه 72 --- 369800 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
12ماه 24 --- 289300 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
طرح ویژه سالانه 40 1 تا 6 صبح 395000 گیرنده امانی و مودم هدیه به همراه نصب رایگان
up to 8Mbps 6ماه 72 --- 252300 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
6ماه 36 --- 193300 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
6ماه 12 --- 148200 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
up to 8Mbps 3ماه 36 --- 134500 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
3ماه 18 --- 101100 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد
3ماه 6 --- 75800 گیرنده امانی و هزینه خرید مودم به عهده مشترک می باشد

هزینه هر گیگابایت اضافه به روش پلکانی
حجم ترافیک 3<=GB>1 10<=GB>3 30<=GB>10 GB>30
تعرفه(تومان) 3270 2398 1962 1635

فشفشه (تومان)
30G 10 روزه 15000
50G 20 روزه 37500
70G 30 روزه 70000
تعرفه های مخصوص مینی سیتی
up to 12 Mbps 12 ماه 12گیگ 1200 ساعت رایگان همراه با مودم رایگان 120 هزار تومان
up to 6 Mbps 6 ماه 6 گیگ 600 ساعت رایگان بدون مودم هدیه 60 هزار تومان