اینترنت بیسیم ۵۰ مگابیت بر ثانیه ( سرویس نقره ای )

مبلغ (ریال)ترافیکمدت زمان
4.864.000300 گیگیک ماهه
7.864.000500 گیگیک ماهه
5.634.900100 گیگیک ساله
7.659.900200 گیگیک ساله
13.734.900500 گیگیک ساله
23.859.9001000 گیگیک ساله
25.174.0001500 گیگیک ساله
31.900.0002000 گیگیک ساله
47.674.0003000 گیگیک ساله
77.674.0005000 گیگیک ساله
122.674.0008000 گیگیک ساله
152.674.00010000 گیگیک ساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم ۸ تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ناممدت زمان
1.264.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 60 گیگیک ماهه
1.864.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 100 گیگ یک ماه
3.364.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 200 گیگیک ماهه
4.864.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 300 گیگیک ماهه
7.864.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 500 گیگیک ماهه
2.584.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 120 گیگسه ماهه
3.484.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 180 گیگسه ماهه
5.284.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 300 گیگسه ماهه
6.784.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 400 گیگسه ماهه
9.784.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 600 گیگسه ماهه
14.284.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 900 گیگسه ماهه
23.194.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 1500 گیگسه ماهه
7.414.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 400 گیگشش ماهه
14.914.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 900 گیگشش ماهه
19.234.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 1200 گیگشش ماهه
28.484.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 1800 گیگشش ماهه
7.174.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 300 گیگیک ساله
8.674.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 400 گیگیک ساله
10.174.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 500 گیگیک ساله
17.674.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 1000 گیگیک ساله
25.174.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 1500 گیگیک ساله
31.900.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 2000 گیگیک ساله
47.674.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 3000 گیگیک ساله
77.674.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 5000 گیگیک ساله
152.674.000اینترنت بیسیم 8 تا 40 مگابیت 10000گیگیک ساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم تا ۳۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیک مدت زمان
5.974.000220 گیگیک ساله
7.924.000350 گیگیک ساله
11.674.000600 گیگیک ساله
20.674.0001200 گیگیک ساله
29.674.0001800 گیگیک ساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ناممدت زمان
1.909.000اینترنت بیسیم 8 تا 20 مگابیت 75 گیگ بین الملل.150 گیگ داخلیسه ماهه
3.664.000اینترنت بیسیم 8 تا 20 مگابیت 150 گیگ بین الملل.300 گیگ داخلیشش ماهه
10.414.000اینترنت بیسیم 8 تا 20 مگابیت 600 گیگ بین الملل.1200 گیگ داخلیشش ماهه
5.374.000اینترنت بیسیم 8 تا 20 مگابیت 180 گیگ بین الملل.360 گیگ داخلییک ساله
29.674.000اینترنت بیسیم 8 تا 20 مگابیت 1800 گیگ بین الملل.3600 گیگ داخلییک ساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم ۱۶ مگابیت بر ثانیه

قیمت (ریال)حجم ترافیکمدت زمان
640.00050 گیگیک ماهه
800.00090 گیگیک ماهه
1.200.000100 گیگسه ماهه
2.400.000300 گیگسه ماهه
3.840.000300 گیگشش ماهه
4.800.000600 گیگشش ماهه
6.000.000600 گیگیک ساله
9.600.0001200 گیگیک ساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیک مدت زمان
628.00020 گیگیک ماهه
964.00040 گیگیک ماهه
1.564.00080 گیگیک ماهه
2.614.000150 گیگیک ماهه
1.684.00060 گیگسه ماهه
2.584.000120 گیگسه ماهه
4.384.000240 گیگسه ماهه
7.534.000450 گیگسه ماهه
3.214.000120 گیگشش ماهه
5.014.000240 گیگشش ماهه
8.614.000480 گیگشش ماهه
14.914.000900 گیگشش ماهه
4.774.000140 گیگیک ساله
6.274.000240 گیگیک ساله
9.784.000480 گیگیک ساله
17.074.000960 گیگیک ساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم ۸ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیک مدت زمان
250.00025 گیگیک ماهه
350.00035 گیگیک ماهه
500.00050 گیگیک ماهه
1.500.000150 گیگسه ماهه
3.000.000300 گیگشش ماهه
6.000.000600 گیگیک ساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم ۴ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیک مدت زمان
400.00035 گیگیک ماهه
1.200.000100 گیگسه ماهه
2.400.000200 گیگشش ماهه
4.224.000400 گیگیکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

ترافیک اضافه طرح فشفشه

زمانحجم ترافیکمبلغ (ریال)
10 روزه30 گیگ400.000
15 روزه50 گیگ600.000
30 روزه100 گیگ1.000.000

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

حجم ترافیکمبلغ (ریال)
۱ گیگ بین الملل یا ۲ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۳ گیگ بین الملل یا ۶ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۵ گیگ بین الملل یا ۱۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۸ گیگ بین الملل یا ۱۶ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۱۰ گیگ بین الملل یا ۲۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۲۰ گیگ بین الملل یا ۴۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۳۰ گیگ بین الملل یا ۶۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۴۰۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۵۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۸۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۶۰۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی
۱۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰۰ گیگ داخلیدر حال بروزرسانی

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.