اینترنت بیسیم ۵۰ مگابیت بر ثانیه ( سرویس نقره ای )

مبلغ (ریال)حجم ترافیکمدت زمان
4.864.000۳۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰ گیگ داخلی۱ ماهه
7.864.000۵۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰۰ گیگ داخلی۱ ماهه
7.864.000۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰۰ گیگ داخلییکساله
13.734.900۵۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰۰ گیگ داخلییکساله
23.859.900۱۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰۰ گیگ داخلییکساله
25.174.000۱۵۰۰ گیگ بین الملل یا ۳۰۰۰ گیگ داخلییکساله
31.900.000۲۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۴۰۰۰ گیگ داخلییکساله
47.674.000۳۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰۰ گیگ داخلییکساله
77.674.000۵۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰۰ گیگ داخلییکساله
122.674.000۸۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۶۰۰۰ گیگ داخلییکساله
152.674.000۱۰۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰۰۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم ۸ تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال) حجم ترافیکمدت زمان
2.520.00012 گیگ بین الملل یا 24 گیگ داخلییکساله
2.880.00024 گیگ بین الملل یا 48 گیگ داخلییکساله
4.174.000100 گیگ بین الملل یا 200 گیگ داخلییکساله
5.674.000200 گیگ بین الملل یا 400 گیگ داخلییکساله
6.274.000240 گیگ بین الملل یا 480 گیگ داخلییکساله
7.174.000300 گیگ بین الملل یا ۶۰۰ گیگ داخلییکساله
8.674.000400 گیگ بین الملل یا 800 گیگ داخلییکساله
10.174.000500 گیگ بین الملل یا 1000 گیگ داخلییکساله
13.474.000720 گیگ بین الملل یا 1440 گیگ داخلییکساله
17.674.0001000 گیگ بین الملل یا 2000 گیگ داخلییکساله
25.174.0001500 گیگ بین الملل یا 3000 گیگ داخلییکساله
31.900.0002000 گیگ بین الملل یا 4000 گیگ داخلییکساله
38.316.0002400 گیگ بین الملل یا 4800 گیگ داخلییکساله
47.674.0003000 گیگ بین الملل یا 6000 گیگ داخلییکساله
77.674.0005000 گیگ بین الملل یا 10000 گیگ داخلییکساله
122.674.0008000 گیگ بین الملل یا 16000 گیگ داخلییکساله
3.214.000120 گیگ بین الملل یا 240 گیگ داخلیشش ماهه
4.414.000200 گیگ بین الملل یا 400 گیگ داخلیشش ماهه
7.414.000400 گیگ بین الملل یا 800 گیگ داخلیشش ماهه
14.914.000900 گیگ بین الملل یا 1800 گیگ داخلیشش ماهه
19.234.0001200 گیگ بین الملل یا 2400 گیگ داخلیشش ماهه
28.414.0001800 گیگ بین الملل یا 3600 گیگ داخلیشش ماهه
5.014.0002400 گیگ بین الملل یا 4800 گیگ داخلیشش ماهه
1.684.00060 گیگ بین الملل یا 120 گیگ داخلیسه ماهه
2.584.000120 گیگ بین الملل یا 240 گیگ داخلیسه ماهه
3.484.000180 گیگ بین الملل یا 360 گیگ داخلیسه ماهه
5.284.000300 گیگ بین الملل یا 600 گیگ داخلیسه ماهه
6.784.000400 گیگ بین الملل یا 800 گیگ داخلیسه ماهه
7.534.000450 گیگ بین الملل یا 900 گیگ داخلیسه ماهه
9.784.000600 گیگ بین الملل یا 1200 گیگ داخلیسه ماهه
14.284.000900 گیگ بین الملل یا 1800 گیگ داخلیسه ماهه
23.194.0001500 گیگ بین الملل یا 3000 گیگ داخلیسه ماهه

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم تا ۳۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیک مدت زمان
۵.۹۷۴.۰۰۰۲۲۰ گیگ بین الملل یا۴۴۰ گیگ داخلییکساله
۷.۹۲۴.۰۰۰۳۵۰ گیگ بین الملل یا ۷۰۰ گیگ داخلییکساله
۱۱.۶۷۴.۰۰۰۶۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۲۰۰ گیگ داخلییکساله
۲۰.۶۷۴.۰۰۰۱۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۴۰۰ گیگ داخلییکساله
۲۹.۶۷۴.۰۰۰۱۸۰۰ گیگ بین الملل یا ۳۶۰۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیک مدت زمان
۵.۹۷۴.۰۰۰۷۵ گیگ بین الملل یا۱۵۰ گیگ داخلیسه ماهه
۷.۹۲۴.۰۰۰۱۵۰ گیگ بین الملل یا ۳۰۰ گیگ داخلیشش ساله
۱۱.۶۷۴.۰۰۰۱۸۰ گیگ بین الملل یا ۳۶۰ گیگ داخلییکساله
۲۰.۶۷۴.۰۰۰۱۸۰۰ گیگ بین الملل یا ۳۶۰۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم ۱۶ مگابیت بر ثانیه

قیمت (ریال)حجم ترافیکمدت زمان
۶۴۰.۰۰۰۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلییک ماهه
۷۰۰.۰۰۰۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلییک ماهه
۸۰۰.۰۰۰۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۴۰۰ گیگ داخلییک ماهه
۲.۴۰۰.۰۰۰۶۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۲۰۰ گیگ داخلیسه ماهه
۳.۸۴۰.۰۰۰۳۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰ گیگ داخلیشش ماهه
۴.۲۰۰.۰۰۰۶۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۲۰۰ گیگ داخلیشش ماهه
۴.۸۰۰.۰۰۰۱۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۴۰۰ گیگ داخلیشش ماهه
۶.۰۰۰.۰۰۰۶۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۲۰۰ گیگ داخلییکساله
۸.۴۰۰.۰۰۰۱۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۴۰۰ گیگ داخلییکساله
۹.۶۰۰.۰۰۰۲۴۰۰ گیگ بین الملل یا ۴۸۰۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیک مدت زمان
۱.۴۵۹.۰۰۰۴۵ گیگ بین الملل یا ۹۰ گیگ داخلیسه ماهه
۲.۷۶۴.۰۰۰۹۰ گیگ بین الملل یا ۱۸۰ گیگ داخلیشش ساله
۴.۷۷۴.۰۰۰۱۴۰ گیگ بین الملل یا ۲۸۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم ۸ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیک مدت زمان
350.000 55 گیگ بین الملل یا110 گیگ داخلییک ماهه
500.000100 گیگ بین الملل یا 200 گیگ داخلییک ماهه
1.455.000300 گیگ بین الملل یا600 گیگ داخلیسه ماهه
2.820.000600 گیگ بین الملل یا 1200 گیگ داخلیشش ماهه
5.280.0001200 گیگ بین الملل یا 2400 گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های اینترنت بیسیم ۴ مگابیت بر ثانیه

مبلغ (ریال)ترافیک مدت زمان
۴۰۰.۰۰۰ ۶۵ گیگ بین الملل یا ۱۳۰ گیگ داخلییک ماهه
۱.۶۴۰.۰۰۰۱۹۵ گیگ بین الملل یا ۳۹۰ گیگ داخلیسه ماهه
۲.۲۵۶.۰۰۰۳۹۰ گیگ بین الملل یا ۷۸۰ گیگ داخلیشش ماهه
۴.۲۲۴.۰۰۰۷۸۰ گیگ بین الملل یا ۱۵۶۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

ترافیک اضافه طرح فشفشه

زمانحجم ترافیکمبلغ (ریال)
۱ روزه۳ گیگ بین الملل یا ۶ گیگ داخلی۴۵.۰۰۰
۳ روزه۱۰ گیگ بین الملل یا ۲۰ گیگ داخلی۱۲۵.۰۰۰
۷ روزه۱۰ گیگ بین الملل یا ۲۰ گیگ داخلی۱۵۰.۰۰۰
۱۵ روزه۳۰ گیگ بین الملل یا ۶۰ گیگ داخلی۴۰۰.۰۰۰
۳۰ روزه۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلی۶۰۰.۰۰۰
۴۵ روزه۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلی۱.۰۰۰.۰۰۰

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

حجم ترافیکمبلغ (ریال)
۱ گیگ بین الملل یا ۲ گیگ داخلی۳۰.۰۰۰
۳ گیگ بین الملل یا ۶ گیگ داخلی۹۰.۰۰۰
۵ گیگ بین الملل یا ۱۰ گیگ داخلی۱۳۴.۰۰۰
۸ گیگ بین الملل یا ۱۶ گیگ داخلی۲۰۰.۰۰۰
۱۰ گیگ بین الملل یا ۲۰ گیگ داخلی۲۴۴.۰۰۰
۲۰ گیگ بین الملل یا ۴۰ گیگ داخلی۴۲۴.۰۰۰
۳۰ گیگ بین الملل یا ۶۰ گیگ داخلی۶۰۴.۰۰۰
۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلی۹۰۴.۰۰۰
۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلی۱.۶۵۴.۰۰۰
۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۴۰۰ گیگ داخلی۳.۱۵۴.۰۰۰
۵۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰۰ گیگ داخلی۷.۶۵۰.۰۰۰
۸۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۶۰۰ گیگ داخلی۱۲.۱۵۴.۰۰۰
۱۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰۰ گیگ داخلی۱۵.۱۵۴.۰۰۰

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.