تعرفه های سرویس TD-LTE

مبلغ (ریال)حجم ترافیکمدت زمان
450.000۱۲ گیگ بین الملل یا ۲۴ گیگ داخلییک ماهه
600.000۲۰ گیگ بین الملل یا ۴۰ گیگ داخلییک ماهه
۱.۴۰۰.۰۰۰۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلییک ماهه
۲.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلییک ماهه
۷.۶۰۰.۰۰۰۴۰۰ گیگ بین الملل یا ۸۰۰ گیگ داخلییک ماهه
1.200.00030 گیگ بین الملل یا 60 گیگ داخلیسه ماهه
۱.۶۰۰.۰۰۰۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلیسه ماهه
۵.۹۹۰.۰۰۰۳۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰ گیگ داخلیسه ماهه
3.000.000120 گیگ بین الملل یا 240 گیگ داخلیسه ماهه
۳.۰۰۰.۰۰۰۹۰ گیگ بین الملل یا ۱۸۰ گیگ داخلیشش ماهه
۴.۵۰۰.۰۰۰۱۸۰ گیگ بین الملل یا ۳۶۰ گیگ داخلیشش ماهه
20.000.0001000 گیگ بین الملل یا 2000 گیگ داخلیشش ماهه
۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلییکساله
۷.۵۰۰.۰۰۰۳۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰ گیگ داخلییکساله
۱۳.۰۰۰.۰۰۰۶۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۲۰۰ گیگ داخلییکساله
۲۲.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های سرویس TD-LTE با آي پی استاتیک (ثابت)

مبلغ (ریال)حجم ترافیکمدت زمان
۱.۲۰۰.۰۰۰۴۰ گیگ بین الملل یا ۸۰ گیگ داخلییک ماهه
۳.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلیشش ماهه
۷.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۴۰۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.