تعرفه های سرویس TD-LTE

مبلغ (ریال)حجم ترافیکمدت زمان
۴۵۰.۰۰۰۱۲ گیگ بین الملل یا ۲۴ گیگ داخلییک ماهه
۶.۰۰۰.۰۰۰۲۰ گیگ بین الملل یا ۴۰ گیگ داخلییک ماهه
۱.۴۰۰.۰۰۰۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلییک ماهه
۲.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلییک ماهه
۷.۶۰۰.۰۰۰۴۰۰ گیگ بین الملل یا ۸۰۰ گیگ داخلییک ماهه
۱.۵۰۰.۰۰۰۶۰ گیگ بین الملل یا ۱۲۰ گیگ داخلیدو ماهه
۱.۶۰۰.۰۰۰۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلیسه ماهه
۳.۰۰۰.۰۰۰۱۲۰ گیگ بین الملل یا ۲۴۰ گیگ داخلیسه ماهه
۵.۹۹۰.۰۰۰۳۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰ گیگ داخلیسه ماهه
۳.۰۰۰.۰۰۰۹۰ گیگ بین الملل یا ۱۸۰ گیگ داخلیشش ماهه
۴.۵۰۰.۰۰۰۱۸۰ گیگ بین الملل یا ۳۶۰ گیگ داخلیشش ماهه
۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلییکساله
۷.۵۰۰.۰۰۰۳۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰ گیگ داخلییکساله
۱۳.۰۰۰.۰۰۰۶۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۲۰۰ گیگ داخلییکساله
۲۲.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.

تعرفه های سرویس TD-LTE با آي پی استاتیک (ثابت)

مبلغ (ریال)حجم ترافیکمدت زمان
۱.۲۰۰.۰۰۰۴۰ گیگ بین الملل یا ۸۰ گیگ داخلییک ماهه
۳.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلیشش ماهه
۷.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۴۰۰ گیگ داخلییکساله

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.