نواحی تحت پوشش در استان گلستان

شرکت IPnet با توجه به گستردگی استان گلستان ، با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مدیریت توسعه شبکه پایدار را در دستور کار قرار داد و با حمایت مشتریان محترم با هدف دسترسی اینترنت پرسرعت و سرویس دهی به تمام بنگاه های اقتصادی و کسب و کار های کوچک و بزرگ در استان برای ایجاد رونق و تولید مشارکت می نماید.

    شما می توانید در صورتی که تحت پوشش خدمات شرکت IPnet نیستید با تکمیل فرم و آمادگی ما جهت تجهیز منطقه فعالیت شما تفاهم نامه همکاری منعقد نماید.