مشتریان IPnet حق دارند…

حق برخورداری از رفتار منصفانه

مشتری وکارکنان شرکت هر دو حق دارند فارغ از جنسیت، سن، مذهب و یا میزان توانایی جسمی و … از برخوردی منصفانه و به دور از تبعیض برخودار شوند.

حق دریافت سرویس مناسب

سرویس ارائه شده باید متناسب با نیاز مشتری و ارزیابی بودجه مورد نظر مشتری باشد

حق شفافیت، انصاف و صداقت در معامله

ارائه دهنده خدمات باید تمام تلاش خود را برای اطمینان از این امرانجام دهد که قراردادها و موافقت نامه ها بطور شفاف، قیمت خدمات، شرایط استفاده و مسئولیت های شرکت ومشتری و ضوابط حاکم بر چرخه عمر محصول را شرح می دهد .

حق حفظ حریم خصوصی

اطلاعات شخصی مشتریان باید محرمانه نگه داشته شود مگر اینکه طبق قوانین، شرکت موظف به پاسخگویی به نهادهای قانونی کشور باشد. مشتریان حق دارند ، اطلاعاتشان از هر نوع ارتباط الکترونیکی و یا فیزیکی که حریم خصوصی آنها را نقض می کند، حفظ شود.

حق ارتباط، درخواست پشتیبانی ، اعتراض و جبران خسارت

مشتری حق دارد با روشهای تعریف شده با شرکت در ارتباط باشد و پشتیبانی دریافت کند. شرکت باید روشهای جبران خسارت خود را در به صورت شفاف ابلاغ کند و مشتری بتواند در صورت نقض تعهدات شرکت اعتراض کند و خسارت دریافت نماید.